Навчальний процес

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі № 78 у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватись відповідно до Закону України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді, програми розвитку дітей дошкільного віку "Українське дошкілля", програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт". 

 

Відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період. Загальна тривалість канікул складає 115 днів: з них

 • літні - 90 календарних днів;
 • осінні - 5 календарних днів;
 • зимові - 10 календарних днів;
 • веснянні - 10 календарних днів.

У період канікул з дітьми проводиться

фізкультурно - оздоровча і художньо - естетична роботи.

 

"Головна мета – виховувати зрілу національно - свідому особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційну сприйнятливість та вольові риси характеру".

 

На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно - патріотичного виховання молоді з урахуванням актуальної суспільно - політичної, соціально - економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти у 2015 - 2016 році педагогічний колектив буде здійснювати навчальний процес за такими напрямами:

 • патріотичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • формування основ здорового способу життя;
 • комунікативно - мовленнєвий розвиток дошкільників.

 

Організація життєдіяльності дітей здійснюється з урахуванням освітніх ліній згідно програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

 

Особистість дитини:

передбачає формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, сформованості основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість та самооцінка.

Дитина в соціумі:

передбачає формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату,оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі:

містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу,позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природо доцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин, готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримування правил природокористування. 

Дитина в світі культури:

передбачає формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного  ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини:

передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно - пізнавальному просторі

передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають  ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отриманні знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Мовлення дитини

передбачає засвоєння дитиною  культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве  виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням.  Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої   формуються мовленнєві вміння і навички, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей:

 

 • спеціально організована навчальна діяльність (заняття);
 • бесіди;
 • ігри;
 • самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.);
 • індивідуальна робота;
 • спостереження;
 • екскурсії, походи;
 • свята та розваги.         

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – до 10 хвилин, молодшого дошкільного віку –  до 15 хвилин, середній дошкільний вік - 20 хвилин, старшого дошкільного віку – 25- хвилин.

Під час складання розкладу занять необхідно враховувати їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачати раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчика, квітника тощо).

 Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури . Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).  

 

Наші цілі:

Впроваджувати в навчальному закладі  новаторські  методики;
Дотримуватися  виконавчої  дисципліни;
Дотримуватися  державних  стандартів  освіти;
Творити  соціальну  установу;
Працювати, як  одна  родина;
Отримувати  відповідно  до  виконаної  роботи.

  

  

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

 

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання у школі.